فرصتهای شغلی

در شرکت گوهر شفا ما معتقد به فرصت برابر برای تمامی کارمندانمان برای پیشرفت هستیم.

در صورت تمایل برای کار و همکاری در شرکت گوهر شفا با ما تماس بگیرید: CONTACT US