آمپلاتز شیت

آمپلاتز شیت هنگام اتساع کلیه و بعد از برداشتن دیلاتور، مسیری را برای عبور سایر وسایل در جراحی های کلیوی بدون صدمه رساندن به بافت باز می کند.

fa_IRفارسی