ست نفروستومی

این محصول جهت تخلیه ادرار از لگنچه بیماران هیدرونفروز بدلایل انسداد و یا سنگ حالب یا التهاب لگنچه استفاده می شود. همچنین، ممکن است برای وارد کردن دارو یا اندازه گیری دینامیک تولید ادرار در دستگاه ادراری فوقانی استفاده شود.

fa_IRفارسی