سوزن شیبا

از این سوزن برای آسپیره کردن سیتولوژی، تزریق مایع حاجب و بیوپسی مورد استفاده قرار می گیرد.

fa_IRفارسی