سوند حالب

سوند حالب جهت تخلیه مثانه، نمونه برداری از ادرار و عبور از مسیرهای تنگ جهت دسترسی به لگنچه کلیه برای اندازه گیری های تشخیصی و درمانی در اورولوژی به کار می رود.

fa_IRفارسی