گاید وایر

برای هدایت کتترها (Catheter) و ابزار ترمیم عروقی شامل انواع Stent , Balloon Embolization Device و… در عروق بیمار نیاز به گاید وایر است که انواع و سایز و طول متفاوتی دارد. آشنایی با این وسیله به ظاهر ساده و بهره برداری صحیح، باعث راندمان بهینه و دسترسی بهتر به ضایعات عروقی و جلوگیری از Complication می‌شود.

fa_IRفارسی