ونت کتتر بطنی

پزشکان از کاتترگذاری قلبی برای انجام بررسی‌ها و آزمایشات زیادی بر روی قلب و رگهای خونی استفاده می‌کنند. کاتترگذاری روشی تهاجمی است که در آن کاتتر(یک لوله بلندونازک) وارد بدن می‌شود.
استایلت تعبیه شده در درون تیوب اجازه شکل دهی دقیق و ورود راحت تر در درون قلب را فراهم می کند . این محصول در سایز 18 FR تولید شده است و شکل مخروطی نوک کتتر از آسیب رساندن به عروق در حین جایگذاری جلوگیری می کند.

fa_IRفارسی